Start Allianz Skarbowy dla FP Odpowiedzialność Cywilna FP Jak kupić? Kontakt


ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Funkcjonariuszy Publicznych
(OCF)

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej ( za czyste szkody majątkowe) funkcjonariuszy publicznych w formie grupowej. Partnerem programu jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Zgodnie z Ustawą uchwaloną w dniu 20 stycznia 2011 roku „o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa”, z dniem wejścia w życie ustawy tj. od 17 maja 2011 roku funkcjonariusze publiczni będą ponosić odpowiedzialność majątkową do dwunastokrotności przysługującego im miesięcznego wynagrodzenia wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa.

Art. 2 Ustawy definiuje pojęcie funkcjonariusza publicznego, jako osobę działającą w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członka kolegialnego organu administracji publicznej lub osobę wykonującą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorącą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postępowania przez taki organ.

Powyższy zapis definicji funkcjonariusza publicznego w korelacji do zapisów innych artykułów Ustawy (m. in. Art. 9 Ustawy o odpowiedzialności solidarnej oraz Art. 7 i 10 stanowiący o rygorze i nieuchronności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego) prowadzi do stanowczego wniosku – potencjalnej, realnej odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego w postaci czystej straty finansowej (pieniężnej).

Uczestnictwo w naszym programie, gdzie Ubezpieczający (Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych) jest stroną niezależną od Pracodawcy, gwarantuje bezstronność w ewentualnym postępowaniu wyjaśniającym oraz pełną pomoc zarówno ze strony SMSU oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Na decyzję pracownika/ubezpieczonego nie ma więc wpływu Pracodawca (nie jest on Ubezpieczającym, nie zawiera umowy ubezpieczenia jak np. w przypadku grupowych ubezpieczeń na życie), co jest bardzo istotne wobec zapisów ustawy – Pracodawca przy potencjalnej szkodzie będzie roszczącym wobec pracownika.

Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
Ubezpieczający Śląsko Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
Ubezpieczony Funkcjonariusz publiczny
Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych przez funkcjonariuszy publicznych bez względu na podstawę prawną odpowiedzialności cywilnej funkcjonariusza.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności odpowiedzialność funkcjonariusza na podstawie ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Ubezpieczeniem objęte są również roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych Osób Trzecich w związku z wykonywaniem czynności zawodowych oraz roszczenia z tytułu konsekwencji uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych.
Przedmiot ubezpieczenia Zawodowa odpowiedzialność cywilna
Koszty ochrony prawnej Do wysokości 30 000 zł ponad sumę gwarancyjną
Zakres terytorialny Roszczenia dochodzone przed polskimi sądami i według polskiego prawa
Okres ubezpieczenia 12 miesięcy
Suma gwarancyjna I wariant: 60 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
II wariant: 150 000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
III wariant: 200 000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Składka I wariant: 20 PLN miesięcznie
II wariant: 25 PLN miesięcznie
III wariant: 30 PLN miesięcznie
Warunki ubezpieczenia Umowa generalna w sprawie grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych.

Copyright © 2003 - 2019 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl