Start Allianz Skarbowy dla FP Odpowiedzialność Cywilna FP Jak kupić? Kontakt


OCHRONA PODATKOWA

Grupowe Ubezpieczenie Karnoskarbowe Funkcjonariuszy Publicznych
ALLIANZ SKARBOWY

Czym jest ubezpieczenie Allianz SKARBOWY dla Funkcjonariuszy Publicznych? To organizacja i pokrycie kosztów związanychz ochroną prawną w przypadku zarzutów karnych skarbowych oraz refundacja nałożonych na Funkcjonariusza Publicznego(zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego) mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych. Zgodnie z Art. 22 § 2 KKS sąd może orzec zakaz wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska, albo zakaz pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.Ukaranemu w ten sposób Funkcjonariuszowi Publicznemu uniemożliwia to piastowanie określonych funkcji nawet przez następne 5 lat! Ponadto sąd może podać wyrok do wiadomości publicznej.
Co jest objęte ochroną?
 1. Zbadanie zasadności wysuwanych przeciw Funkcjonariuszowi Publicznemu roszczeń.
 2. Refundacji kosztów:
  • adwokata,
  • sądowych (świadków, biegłych, ekspertyz, itd.),
  • postępowania egzekucyjnego,
  • mandatów, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych,
  • grzywny w momencie dobrowolnego poddanie się karze,
  • koszty obrony dobrego imienia (PR),
  • odtworzenia utraconych, zniszczonych lub zagubionych dokumentów.
 3. Wypłata przez Allianz odszkodowania, które zobowiązany jest zapłacić Funkcjonariusz Publiczny osobie poszkodowanej (kosztów z zakresu odpowiedzialności cywilnej wobec swojego pracodawcy).

Ochrona obejmuje odpowiedzialność Funkcjonariusza Publicznego wynikającą z KKS w związku z czynnościami księgowymi (w tym nadzorem nad czynnościami księgowymi) wykonywanymi na rzecz aktualnego i byłych Pracodawców.

Wszystkie roszczenia wynikające z tej samej czynności księgowej uważane są za jeden wypadek, bez względu na datę ich wystąpienia.

Czego nie chroni Allianz SKARBOWY? Wypadków, które wystąpiły wciągu pierwszych sześciu tygodni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej - nie ma to zastosowaniado kolejnych umówubezpieczenia, gdy zachowana jest ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
Kto zapewnia obsługę? Ubezpieczony może skorzystać z usług adwokata rekomendowanego przez Allianz (specjalistę w zakresie KKS) lub z własnego adwokata (po akceptacji Allianz - ważne by adwokat specjalizował się w prawie karnym skarbowym).
Kto może być ubezpieczonym? Ubezpieczenie dedykowane jest Funkcjonariuszom Publicznym:
 • osobom pełniącymw jednostce/organizacji funkcje nadzorcze i zarządcze nad finansami (podatkami),
 • głównym księgowym, księgowym, skarbnikom
 • innym osobom w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialnym za sprawy podatkowe w jednostce/organizacji.

Jedni będą odpowiadać za bezpośrednie sprawstwo, inni za kierownictwo sprawcze, a jeszcze inni za brak należytej kontroli.

Zarzutyz KKS mogą być postawione np.:prezydentowi miasta, burmistrzowi, wójtowi, staroście, skarbnikowi, naczelnikom wydziałów, radnym miejskim i powiatowym, zarządowi powiatu, kierownikom gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych (oświata, sport, kultura, pomoc społeczna, zasoby komunalne, straż miejska, biblioteka itp.) dyrektorom szkół.

Jak działa polisa Allianz SKARBOWY? W przypadku zgłoszenia przeciwko Ubezpieczonemu roszczenia, lub wytoczenia powództwa Ubezpieczony powiadamia o tym Allianz. Po sprawdzeniu przez Allianz zasadności roszczenia Ubezpieczony ustala adwokata, który będzie go reprezentował.

W przypadku uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu kary pieniężne są refundowane Ubezpieczonemuprzez Allianz na podstawie przedstawionych dokumentów w ramach określonego w polisie podlimitu.

Jak może wyglądać postępowanie odszkodowawcze?
Przykłady szkód Przykład 1: Urząd Skarbowy skarży burmistrza

ukryj

W 2012 roku Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła w pszczyńskim ratuszu kompleksową kontrolę aż od 2007 r. Nie wniosła uwag. Innego zdania była Najwyższa Izba Kontroli. W wyniku sprawdzenia dowodów księgowych stwierdzono zaksięgowanie zobowiązań niewymagalnych dotyczących 2010 roku w wysokości 537.152,26 zł do zobowiązań i kosztów 2011 roku oraz zaksięgowanie zobowiązań niewymagalnych dotyczących 2011 roku w łącznej wysokości 380.027,69 zł do zobowiązań i kosztów 2012 roku (w konsekwencji nie wykazywano tych zobowiązań w sprawozdaniu rachunkowości budżetowej i bilansie). Zdaniem NIK narusza to zasady określone w przepisach ustawy o rachunkowości.

Najwyższa Izba Kontroli przekazała sprawę do Urzędu Skarbowego w Pszczynie. Ten zgodnie z Izbą uznał, że burmistrz (jako kierownik jednostki) dopuścił się nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych za 2011 oraz 2012 rok i skierował sprawę do sądu.

Sąd Rejonowy w Pszczynie wydał wyrok nakazowy, w którym uznał Burmistrza winnego przestępstw, wynikających z kodeksu karno-skarbowego oraz ustawy o rachunkowości. Równocześnie sąd wymierzył burmistrzowi karę grzywny 17,5 tys. zł (175 stawek dziennych po 100 zł) i zobligował do pokrycia kosztów procesu w kwocie 90 zł oraz opłaty wysokości 1750 zł. Jako pracownik samorządowy, który podlega odpowiedzialności finansowej za podejmowane decyzje, burmistrz tę kwotę powinien pokryć z prywatnych pieniędzy.

Do powyższego wyroku burmistrz złożył sprzeciw zwracając uwagę na rozbieżność dwóch aktów prawnych: ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, na których opierają się samorządy.

Sąd uniewinnił oskarżonego burmistrza od popełnienia zarzucanych mu czynów i kosztami procesu obciążył Skarb Państwa. Zasądził też od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego kwotę 756 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.Prowadzenie ksiąg rachunkowych zdaniem sądu zostało ocenione jedynie jako wadliwe, a to oznacza jedynie wykroczenie skarbowe, które przedawnia się w przeciągu roku od jego popełnienia. Natomiast zarzucane początkowo przestępstwo z art. 77 ustawy o rachunkowości jest przestępstwem, które należy popełnić umyślnie. Gdy Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę i wytknęła te uchybienia, natychmiast się do nich dostosowano. W kolejnych latach już takie nieprawidłowości się nie pojawiły. W związku z tym w ocenie sądu, jakkolwiek rzeczywiście uchybienie miało miejsce, to oskarżony nie może za to ponosić odpowiedzialności karnej, ponieważ brakuje tej jednej przesłanki. Brakuje stwierdzenia, że oskarżony dopuścił się tego czynu umyślnie.

W takim przypadku koszty obrony (pełnomocnika, ekspertyz, itp.) byłyby pokryte z ubezpieczenia Allianz Skarbowy.

Przykład 2: Dotacje i subwencje dla szkół źródłem problemów podatkowych jednostek oświatowych

ukryj

W 2014 r. w całej Polsce władze miast i placówek oświatowych mają problemy podatkowe. Fiskus domaga się od samorządów wielomilionowych zwrotów subwencji oświatowych, jest to efekt źle naliczonych subwencji oświatowych. Według różnych szacunków problem dotyczy od kilkudziesięciu do nawet ponad 200 miast, powiatów czy gmin. Kwoty sięgają milionów. Samorządowcy twierdzą, że postępowania urzędów kontroli skarbowej niewiele mają wspólnego z rutynowymi kontrolami, i sugerują, że to celowe działania mające zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Dlatego chcą wyjaśnień od rządu.

UKS sprawdziły, czy samorządy w latach 2009–2010 prawidłowo naliczały należną im subwencję oświatową. To pieniądze, które za pośrednictwem urzedów płyną z budżetu państwa do szkół. Subwencja naliczana jest na ucznia i może być różna, np. zależna od typu szkoły. Najwyższe kwoty państwo przeznacza na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Może to być nawet dziesięć razy więcej niż dotacja na ucznia zdrowego.

Jak się okazało, wiele samorządów miało problem z policzeniem lub prawidłowym zakwalifikowaniem niepełnosprawności swoich podopiecznych, przez co dostały z budżetu więcej pieniędzy, niż im się należało. Teraz muszą je zwrócić. Przykładowo w przypadku Lubina chodzi o zwrot 4 mln zł, a np. Kraśnika niemal 7,5 mln zł.

Jakie są skutki podatkowe otrzymania dotacji?

Na płaszczyźnie prawa podatkowego prezentacja skutków otrzymania dotacji na nabycie środka trwałego w obszarze opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od osób prawnych wymaga rozważenia wielu kwestii. Chodzi m.in. o ewentualne uznanie dotacji za przychód, przedstawienie zasad amortyzacji środka trwałego nabytego w oparciu o otrzymaną na ten cel dotację oraz rozważenie zagadnień podatkowych następstw zbycia takiego składnika majątku.W takim przypadku dyrektor szkoły może mieć postawione zarzuty z KKS za fałszowanie dotacji i w ramach ubezpieczenia Allianz Skarbowy będzie miał możliwość refundacji kosztów pełnomocnika w razie procesu.

Źródło:

http://prawo.rp.pl/artykul/937531.html
http://www.rp.pl/artykul/10,1141385-Fiskus-domaga-sie-zwrotu-subwencji-oswiatowych.html
http://www.rp.pl/artykul/1141387.html
http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/wyludzali-subwencje-ratusz-musi-oddac-miliony-zlotych,53595#.U__cnWPqqSq
Sumy gwarancyjne i składki
Wariant sumy ubezpieczenia Refundacja mandatów, kar pieniężnych i grzywien do 50 % sumy ubezpieczenia Kwota składki miesięcznej
I - 30 000 zł I - 15 000 zł 35 zł
II – 60 000 zł II – 30 000 zł 70 zł
III – 150 000 zł III – 75 000 zł 100 zł

Podlimit na odtworzenie dokumentów 50.000 zł

Podlimit na koszty obrony dobrego imienia (PR) 10.000 zł


Do pobrania:
Copyright © 2003 - 2019 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl